อัพเดทข่าวการจ่ายเบี้ยชรา และแนะนำการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เบี้ยคนชราคืออะไร เบี้ยผู้สูงอายุได้เท่าไหร่

ในปี 2566 หรือปี 2023 ที่เศรษฐกิจทั่วโลกค่อนข้างผันผวนประกอบกับสถานการร์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับเลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจรายย่อยแล้ว ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่เพิ่มสูงขึ้นก็ถือเป็นอีกส่วนนึงที่รัฐบาลจำเป็นต้องให้ความสำคัญและหาแนวทางในการแก้ไข ด้วยเหตุนี้ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบดังกล่าวซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโครงการบี้ยคนชราหรือเบี้ยผู้สูงอายุ 2566 ที่รัฐบาลจะมอบเงินคนชราให้แก่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดตั้งแต่เดือนละ 600-1000 บาทนั่น โดยเงื่อนไขของการรับบี้ยผู้สูงอายุล่าสุดกำหนดไว้ว่าผู้ที่มีสิทธิ์รับเบี้ยคนชราจะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปและเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับเงินบำเน็จ บำนาญหรือสิทธิประโยชน์ในลักษณะเดียวกันจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจจึงจะสามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือเบี้ยคนชราได้ ซึ่งหลายคนที่ลงทะเบียนรับเบี้ยคนชราก็คงอยากจะทราบว่าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เท่าไหร่ สำหรับในส่วนของจำนวนเงินที่จะได้รับจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ อายุ 60-69 ปีได้รับเบี้ยคนชรา 600 บาท อายุ 70-79 ได้รับเบี้ยคนชรา 700 บาท อายุ 80-89 ปี ได้รับเบี้ยคนชรา 800 บาทและอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยคนชรา 1000 บาทนั่นเอง

วิธีการลงทะเบียนและเช็คเบี้ยคนชราต้องทำอย่างไร

เชื่อว่าหลายคนในที่นี้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลงทะเบียนเบี้ยคนชราก็คงสงสัยว่าคุณจะต้องลงทะเบียนอย่างไรหรือสามารถงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ได้ไหม สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติและลงทะเบียนรับเบี้ยคนชราปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ คุณจำเป็นจะต้องเตรียมเอกสารส่วนตัวของคุณหรือญาติพี่น้องที่มีสิทธิ์รับเบี้ยคนชราให้ครบถ้วน จากนั้นให้คุณไปติดต่อที่สำนักงานเขตหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาเพื่อลงทะเบียนขอรับเบี้ยคนชราได้นั่นเอง โดยการลงทะเบียนรับสิทธิ์เบี้ยคนชรา หลายคนก็คงสงสัยว่าจะลงทะเบียนอย่างไรหรือเบี้ยคนชราออกวันไหน ในส่วนนี้จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนตามปีงบประมาณ อย่างเช่น กรณีที่คุณต้องการรับเบี้ยคนชราในปีงบประมาณ 2566 ก็จะต้องเตรียมเอกสารมาลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และจะได้รับเงินเป็นรอบเดือนในปีงบประมาณถัดไป

เอกสารการลงทะเบียนรับเบี้ยคนชราต้องใช้อะไรบ้าง

สำหรับการเตรียมเอกสารในการลงทะเบียนรับเบี้ยคนชรา ปกติแล้วเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยคนชราไม่เยอะหรือซับซ้อนอย่างที่คิด โดยคุณจะต้องเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนของผู้รับสิทธิ์ซึ่งได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยรัฐบาล ทะเบียนบ้านปัจจุบันที่อาศัยอยู่ฉบับเจ้าบ้าน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่คุณต้องการรับเบี้ยคนชรานั่นเอง แต่ในกรณีที่ผู้รับสิทธิ์เบี้ยคนชราไม่สามารถเดินทางมายื่นเอกสารได้ด้วยตัวเอง จำเป็นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรแนบมาพร้อมกับเอกสารดังกล่าวด้วยจึงจะสามารถลงทะเบียนรัเบี้ยคนชราหรือรับเงินเบี้ยยังชัพผู้สูงอายุได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top